Articles

I-Islaam ne-Aids

PrintE-mail

Monday, 15 October 2007 12:34

SISHO IGCULAZI PHELA!!!

Uthi u-Allah Ta'aala kwi-Kur'aan eNgcwele:

"Ukukhohlakala sekuvele obala emhlabeni nasolwandle ngenxa yalokho okwenziwa yizandla zabantu ukuze (u-Allah) abazwise ingxenye yalokho abakwenzile ukuze babuye (baguquke ebubini) abakwenzayo." Surah 30:41

U-Allah Ta'aala Umisile (abantu) kwi-Kur'aan Engcwele nangezimfundiso zoMphrofethi waKhe othandekayo (Sallalahu alayhi Wasallam)imithetho ebanzi yokuziphatha,okungathi uma ilandelwa ilethe impumelelo kulomhlaba nakwelizayo.

I-Kur'aan eNgcwele iyichaza kahle imithetho ka-Allah Ta'aala kanye nemivuzo etholakala ngokuyigcina. Iziveze ngokusobala futhi lezozenzo ezenqatshelwe ngu-Allah Ta'aala kanye nemiphumela yokweqa imingcele Ayimisile. Ngenxa yalokho, i-Islaam isiyalela ukuba sikugweme lokho okusisondeza ekwenzeni okubi. Ngakhoke,ukwehluleka kwethu ukwenza lokho, kungaba nemithelela emibi kangangoba u-Allah Ta'aala unokudedele zonke izifo.(Athi ziboneleni ngoba anifuni ukuyeka ukona)

Uma sizicubungulisisa izinkinga zanamuhla, Hhayi ezibhekene kuphela nama-Muslim kepha nalezo ezibhekene neSintu ngokwengameleyo, asivume ukuthi ukwephula kwethu imithetho esiyimiselwe ngu-Allah Ta'aala sekufinyelele kulokho uMphrofethi oNgcwele uMohammad (Sallalahu alayhi Wasallam) ebekade asexwayisa ngakho eminyakeni engu-1400 eyadlula.

Isithunywa sika-Allah Ta'aala (Sallalahu alayhi Wasallam) Sathi:

  "Ukuphinga akusoze kwavela kunoma yimuphi umphakathi ngaphandle kokuthi ujeziswe ngesomiso (indlala),futhi nokugwazelana akusoze kwavela ngaphandle kokuthi umphakathi ujeziswe ngobudlova obudlangile." (Ahmad)

Ezinye izinto ezihlukumeza umphakathi yilesisifo esiwugawulayo igciwane lengculaza I-HIV ne-AIDS. Okungumphumela wokungathembeki emphakathini, wokuphula umthetho ka-Nkulunkulu uMdali waKho Konke.

Isixazululo sakho konke lokhu ukulandela umthetho we-Islaam othi: UMUNTU AKUFANELE AHLANGANE NOWESILISA NOMA OWESIFAZANE NGAPHAMBI KOMSHADO.

Lokhu kusikhumbuza isexwayiso soMphrofethi uMohammad (Sallalahu alayhi Wasallam)

Ngenkathi ethi:

  "Uma ukuya ocansini ngaphambi komshado sekwanda ngalendlela engakaze ibonwe, kufanele wazi ukuthi lokhu kuyoletha izifo ezintsha eziyoba ngushayabhuqe, ngisho nobabamkhulu abangazange bezwe noma baguliswe yizo." (Ibn majah)

SINGENZENJANI NGALOMSHOPHI NA? NOKUTHI YIZIPHI IZINYATHELO ESIDINGA UKUZITHATHA UKUQINISEKISA UKUTHI LENKINGA SIYAYINQOBA?

Zihlukene izindlela zokubheka lesisifo I-HIV ne-AIDS, singakhohlwa futhi nendlela esithathelana ngaso ukuthi siyisijeziso sika-Allah Ta'aala, omunye athi singumphumela wobudedengu bomuntu.

Kepha, uma sibukisisa, singathi lowo othi siyisijeziso sika-Alla Ta'aala, lowo ubeka u-Allah Ta'aala esimeni esingathandeki,(njengokuthi u-Allah Ta'aala akanalo iqiniso) Umenza Abonakale njengomahluleli onqala kakhulu kunokuba Abe OnoMusa, OneSihawu. Kodwa kubonakala kuyinto enomqondo ukuthatha lesisifo njengaleso umuntu asithole ngenxa yesenzo esithile asenzile.

Bakhona labo abasithola bengazelele, njengokuhlatshwa yinayiti yomjovo. Uma abantu befisa ukuziqondisa lezizimo okungathi ziyaphikisana,bavama ukufaka iNtando ka-Alla Ta'aala imibuzo. Kumele umuntu axwaye angazifaki ezingxoxweni ezinjengalezi. (isibonelo)Uma umuntu ephethwe yisifo senhliziyo, indlela aphilangayo (Njengokudla ukudla okunamafutha amaningi, njll.) kumele sikuthathe njengembangela yokugula kwakhe. Kepha sibonile isikhathi nesikhathi ukuthi abantu abaphila impilo enhle ekhululekileyo nabo siyabaphatha isifo senhliziyo ngaphandle kwezizathu esizithintile bagcine beshonile. Uma lokhu kwenzeka, akukho esingakwenza ngaphandle kokwamukela iNtando ka-Allah. Kumele sikwamukele ukuthi ngesinye isikhathi isifo siyindlela yokuthathwa komphefumulo.

Kanjalo, nangayo I-AIDS, umuntu owaziyo ukuthi izenzo zakhe zibe yimbangela yokuthola kwakhe lesisifo, uyazi ukuthi akekho angamethwesa amacala ngezenzo zakhe. Kuthi loyo osithole engazelele, uyazi ukuthi yena akanacala. Ngakho-ke ufanele ukuzihlenga ngokushesha alungiselele iKwelizayo lakhe, alindele isinqumo nomvuzo wakhe ovela eNkosini yakhe ngokuthwala ngesineke esikhulu ubunzima athweswe bona.

u-Allah Uthi kwi-Kur'aan e-Ngcwele:

  "Uma ngigula, nguYe Ongelaphayo,futhi Ozongenza ukuba ngife, Abuye Angivuse futhi." Surah 26: 80-81
   

MAQONDANA NEMIBONO YABANTU

Sesikuphawulile ukuthi umphakathi wama-Muslim uluthatha kancane udaba oluphathelene ne –AIDS ngaphansi kombandela wokuthi iyisifo esiphatha abomdabu nabamhlophe bodwa. (Njengoba bengawugcini umthetho ka-Nkulunkulu ngokuya ocansini bengashadile). Izibalo zikhomba ukuthi nsukuzonke ama-Muslim analesisifo ayanda. Ngenxa yesisila esihambisana nalesisifo, iningi labantu liyesaba ukuphumela obala ukuze bathole usizo. Lokhu kwenza kubelula ukuthi unkosikazi esulelwe ngumyeni agcine esegula kakhulu ngenxa yaso. Labo abanovalo lokuthi abantu bazothini, kunokuthi besabe u-Allah, kumele bazi ukuthi kungumsebenzi wabo ukwazisa abantu abazihluphayo ngabo,njengemindeni yabo,nabanye, ukuze bangazandisi izono zabo abayakuphendula ngazo ku-Allah ngoSuku lokuGcina. Futhi iningi lama-Muslim lithatha I-AIDS njengesigwebo lapho ijaji lithi "Ngikugweba isigwebo SOKUDILIKELWA YIJELE." Njengama-Muslim, kufanele sazi ukuthi sifanele ukukholelwa ekutheni ukufa ngesikhathi sakho kuzokwenzeka, futhi akunakugwemeka, ngokunjalo kumele sizilungiselele ukufa noma nini,Hhayi kuphela uma sixilongwe ukuba sinesifo esibulalayo.

Enye yezinkinga ezibalulekile esifanele ukuyixazulula njengomphakathi, ukuthi siyashesha ukwahlulelana, sakhe isithombe esingafanele, ngamanye ama-Muslim. Siyabhaxekana, siyanyundana, sicabangelana okubi kunokuthi sisizane sakhe ubudlelwane obuhle nabanye abantu. Loluhlobo yokuziphatha lugxekwe kakhulu yi-Kur'aan..…Kanjena:

"O nina enikholwayo! Gwemani izinsolo ngoba ukusola kokunye kuyisono. Ningelusani ngobunhlola futhi ninganyundani. Angathanda yini omunye wenu ukudla inyama yomfowabo ofileyo na? Qha, Ningakwenyanya lokhu…Mesabeni u-Allah,futhi Unomusa, UneSihawu." Surah 49:12

Loluhlobo lwesimilo esibi kangaka, luholela kulabo abesulelwe yilesisifo bengazelele, bathola ukuhlukumezeka kakhulu okubangwa yizinkulumo zabantu uma bebagcona. Lempatho evela ngesinxele igcina isihlukumeze lawo ma-Muslim okungenzeka ukuthi ayengaziphethe kahle ngokocansi. Lokhu kugconwa kungaholela ekuthini umuntu alahle ithemba ngesihe neNtethelelo ka-Allah Ta'aala. Angaze aqhubeke nokuziphatha kabi asulele abaningi. Okungakuhle kithi, ukuba sikuyeke ukwahlulelana,nokucwasana. Lokhu uMdali Ethandile, kungaholela abantu ekuziphatheni kahle, baguquke ngokuzimisela, baze bayale ngezenzo eziyisibonelo esihle kwabanye ngendlela yokuziphatha nokuzithiba………

"Singekeke sakwazi ukukugcizelela ngokwaneleyo ubumqoka bokuziphatha emphakathini, ikakhulukazi umbono esinawo nabanye. Akusho ngalokhu ukuthi uma sibona okubi asiwavale amehlo singakhulumi…,qha!

OKULANDELAYO MHLAWUMBE KUNGASIZA EMKHANKASWENI WOKULWA NALESISIFO ESIWUGAWULAYO:

 • · Kumele sikwamukele ukuthi ingculaza iyinto ekhona emphakathini ngisho nakowama-Muslim imbala,futhi kubukisiswe ngelinjonjo.
 • · Kumele sikhombise ngezenzo nangokukhuluma ukwenyanya kwethu isimilo esibi esiphathelene nezocansi.
 • · Kumele sibagqugquzele labo abanalesisifo ukuba baye kofuna ukwelashwa ngesiqinisekiso sokuthi ngalokho asibacwasi.
 • · Kumele sijule ekufundisaneni nokuqwashisana nge-AIDS.
 • · Kumele sakhe izinhlaka zokuseka imindeni yalabo abane-AIDS.
 • · Kumele sikhuthaze labo abane-AIDS ukuba baphumele obala baxwayise umphakathi ngemiphumela yesimilo esibi, sokungazihloniphi impilo, nokuba abantu bangaziholela ekufeni.

OKUSIBOPHAYO THINA Ma-MUSLIM

U-Allah Ta'aala Uthi kwi-Kur'aan eNgcwele:

"(Ngokuhamba) kweSikhathi,

Ngempela iSintu sisekulahlekelweni.

Ngaphandle kwalabo abakholwayo,

Abenza okuhle bayalane ngeQiniso futhi,

Bayalane ngobunhliziyo-nde."

Surah 103:1-3

U-Allah uthwese ama-Muslim umsebenzi wokumisa uhlelo lokuziphatha ngendlela eqotho emhlabeni, lomsebenzi ungumgomo obopha wonke ama-Muslim ngalinye,elesilisa nelesifazane.

U-Allah uthi ngama-Muslim:

  "Niyisizwe esihle ngokwedlulele esiphakanyiselwe iSintu,niyalela okuhle nenqabele okubi, futhi nikholwa ku-Allah,ukuba abantu beNcwadi babekholiwe kwakuyokuba ngcono kubo: phakathi kwabo kukhona abathize abangamakholwa, kepha iningi labo liyizephulamthetho." Surah 3:110

i-Kur'aan iyaqhubeka isexwayise ngobungozi bokubalekela lomzabalazo, ithi lokhu kuyosiholela kubhubhane olukhulukazi oluyakuqotha abamsulwa nalabo abanecala ngokufanayo.uthi u-Allah:

  "Yesabani ukuhlupheka okungeshaye kuphela labo phakathi kwenu abenza okubi, futhi yazini ukuthi U-Allah Uqatha ekujeziseni."Surah 8:25

Nxashana abacubunguli nalabo abazi amakhambi besazama ukuthola ikhambi lembangela ye AIDS, umphakathi wonkana awube mdibi-munye ekutholeni ikhambi lokuqeda isisusa salomshophi,kubuyiswe isimilo nempatho enhle, siyeke ukwenza sengathi asiboshezelwe emthethweni, esiwaziyo ukuthi uyisiko leSintu lemvelo.

U-Allah Usesinikile umuthi wokugoma. Ungumgomo we-IMAAN ukuze sivikeleke kuzo zonke izifo zomoya ezingaholela nasekonakaleni kwemizimba imbala.

Source: An article Jointly Published by
Jamiatul Ulama (KZN + Transvaal)
Prepared by Ml. Imraan Ngcobo.

 

   

Isikhumbuzo sami sansukuzonke

PrintE-mail

Monday, 15 October 2007 12:33

 • Ngiyi Muslim.
 • Ngiyamthanda u Allah (u Nkulunkulu)
 • Ngiyamthanda u Hadhrat Muhammad (ukuthula kube kuye)
 • Ngiyamthanda I Islaam.
 • Ngiyaziqhenya ngokuba yi Muslim.
 • Ngiyamthanda u Jesu (ukuthula kube kuye).
 • U Jesu ungu Mphrofethi ka Nkulunkulu, akayona indodana ka Nkulunkulu.
 • Ngiyambonga u Allah ngokungenza I Muslim.
 • Impumelelo yami nempumelelo yowowonke umuntu kuze kube nguMhla wokuPhcla, kulomhlaba, ethuneni, na Kwelizayo, kulele ekuthobcleni imiyalo ka Allah njengalokhu sikukhonjiswe ngu Mphrofethi wethu othandekayo u Muhammad (ukuthula kube kuye).
 • O Allah, ngenze ngiphile njenge Muslim, ngife ngiyi Muslim ngiphinde ngivuswe futhi ngiyi Muslim. Aameen.Injongo yami empilweni wuku:

Funda i islaam, ukwenza i Islaam, ukusabalalisa i Islaam,
nokuyalela abanye ukuba benze kanjalo.

   

After Hajj

PrintE-mail

Monday, 15 October 2007 01:35

Abdullah Ibn Umar (r.a) reports that Rasoolullah sallallahu alayhi wasallaim said, "When you meet a Haajji (on his way home) then greet him, shake hands with him and ask him to beg forgiveness of Allah on your behalf before he enters his home, for his prayer for forgiveness is accepted since he is forgiven by Allah for his sins."
(Ahmad)

Read more: After Hajj

   

At the Airport

PrintE-mail

Monday, 15 October 2007 01:34

Source: Al Haadi Volume 6 Issue 1

Once again the Hajis are leaving for Haj. On such occasions the airport is packed with their relatives and friends who come to wish them well on their journey. The same scenario is evident when the Hajis return. Some people have been advising that on such occasions one should avoid going to the airport. Instead one should visit them at their homes. Is this correct?


Read more: At the Airport

   

Business Around the Grave

PrintE-mail

Monday, 15 October 2007 01:25

Source: Al-Haadi Newsletter

THE calico-covered corpse is gently lowered into the grave. Loving hands of sons and brothers receive the body of their loved one and place it in the narrow pit. The strips of plank are placed firmly next to each other. The last plank is placed leaving a dark and lonely grave under it. Spades are grabbed and heaps of sand come crashing down from all directions. However, all around the grave, business goes on as usual.

While the most stark reminder of death is right in front of the eyes, the latest car on the market, the rand/dollar exchange and other gossip continues among many of those present . While they patiently wait for the ' fatihah' to commence, the time is passed by idle gossip. Carrying the janaza on our shoulders and witnessing the deceased being lowered into the grave also does not  remind us of our own death. What then will remind us of that moment (which could be extremely soon) when we will breathe our last?

Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam)  is reported to have said: "Remember excessively that which severs all pleasures — DEATH." The best reminder of death is the graveyard itself. Hence Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) has greatly encouraged that one should regularly visit the graveyard. While this Sunnah of Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) is unfortunately rarely practised, at least we get an opportunity to visit the graveyard when attending a funeral. However , this occasion of  remembering death is also wasted gossiping .

The condition of Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) when attending a funeral is clearly described in the following Hadith of Bara' (R.A.). He says: "Once we went with Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) to attend the funeral and burial of a person. When we reached there, Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) sat by the side of a grave and wept so profusely that the ground became wet with his tears. He then said: "Prepare yourself for (your entry in) the grave." (Targheeb)

Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) has also instructed us as to what we should be doing when attending a janazah. Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) once said to the Sahaba (R.A.) when they had buried a person: "Seek forgiveness for your brother and beseech Allah Ta'ala to keep him firm for verily he will be questioned now" (Mishkaat p.26)

Thus the rare occasions when we visit the graveyard should serve as a reminder of our own death. Those few moments among the graves should not be wasted in idle gossip and worldly talk. While the burial is in progress, one should engage oneself in silently reciting whatever one is able to of the Qur'an with the intention of passing the rewards to the deceased. This would be of immense benefit to oneself as well as the deceased. May Allah Ta'ala enable us to remember our death often, especially while in the graveyard. Aameen.

 

   

Page 205 of 206

<< Start < Prev 201 202 203 204 205 206 Next > End >>
Al-Haadi - Site Map