Articles

Vulgarity

PrintE-mail

Friday, 19 October 2007 12:59

A Mu'min (Believer) is one who displays the highest akhlaq (character). Thus, he will rid himself of all evil qualities. Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) has highlighted some of these evil qualities when he declared: "A Believer does not taunt others, or curse people, or indulge in vulgar or obscene talk" (Tirmizi).

A Mu'min's heart, and tongue are both clean. He does not think of vulgar or obscene things nor does he express such things with his tongue. It is therefore tragic that some people take pride in using vulgar language. This is far from the akhlaq of a Believer. We should adopt the akhlaq of Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam), that most exemplary personality who was never vulgar or obscene.
   

Salvation

PrintE-mail

Friday, 19 October 2007 12:59

"What is the way to salvation?" This was the very concise question that Hazrath Uqba bin Aamir (R.A.) posed to Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam).  Subhanallah! This was the main concern of the Sahabah (R.A.) — how to gain salvation from the fitnas (evil and mischief) of this world as well as the torments of the Hereafter. Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) gave a most concise reply to the concise question. He said: "Control your tongue, let your house be sufficient for you and cry over your sins (Targheeb)." This is an all time remedy for remaining safe from the fitnas of this world and the next.

Read more: Salvation

   

If Only You Knew ...

PrintE-mail

Friday, 19 October 2007 12:57

Imagine the following scene. You have your hard earned capital to invest. You go for advice to an experienced person who is an expert in the field. The expert says to you: "If only you knew what profits you will earn if you invest in that business, you would put all your money into it." What will be your reaction? You would certainly rush to do so. Everyone naturally would heed the advice of an expert since we all want the maximum profits.

Read more: If Only You Knew ...

   

Despair?

PrintE-mail

Friday, 19 October 2007 12:56

"I can take no more." "I am totally frustrated." "I have lost hope." "Would there ever be an end to my problems?"

Such statements and cries of despair are heard almost daily. Due to many difficulties such as illness, financial problems, domestic disputes, family conflict, crime, disasters, etc., people sometimes slip into misery, hopelessness and depression. It is in such circumstances that a person often asks in utter desperation: "What must I do?"

Read more: Despair?

   

Lesson 3: Impilo ka Muhammad

PrintE-mail

Friday, 19 October 2007 11:15

U Mphrofethi nohambo lwakhe lwesibili lwase Shaam (eSiriya) 

U Hazrat Khadija (radhiallahu anha) wayengowesifazane woMkureyshi owayecebe kakhulu. Wayengumfelokazi, enamabhizinisi ezindaweni ezehlukene. Wayedinga umuntu owayethembekile nowayekhaliphile. Abantu babemncoma u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) naye engamboni omuny'umuntu owayengcono kunaye. Ngaleyondlela, wamnikeza isikhundla sokuphatha izimali zakhe wayesemthumela e Siriya. Waphinde wathumela isigqila sakhe u Meysara ukuba sihambisane no Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ukuze simlekelele.

Kuloluhambo, elinye indela loMkhrestu ogama lalo lalingu Nastura labonana no Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ngaphansi kwesihlahla, labuvuma ubuphrofethi bakhe. Ngokwalelindela, ngaba Phrofethi kuphela ababephumula ngaphansi kwalesosihlahla.

U Meysara owayephelezela u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) kuloluhambo uthi kwakuthi makushisa behlatshwa nayimisebe yelanga, izingelosi ezimbili zazivula amaphiko azo zimakhela umthunzi u Mphrofethi (ukuthula kube kuye).

U Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wazidayisa ngenzuzo ngokushesha izimpahla wabuyela emuva nezinye izimpahla. Nazo lezimpahla zadayiswa ngenzuzo enhle.

 

 


Imibuzo

1.Kungani u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) aya okwesibili e Siriya?

2.Wayethunywe ngubani?

3.Kungani u Mphrofethi akhethelwa lomsebenzi?

4.Kwakungubani u Meysara, sigameko sini esixakile akhuluma ngaso ngohambo.

5.Lwaluyini uphawu lobuphrofethi olwalubonwe yindela u Nastura?

6.Ngabe lwabayimpumelelo yini loluhambo? Yichaze impendulo yakho.

7.Sifundo sini esisitholayo kuloluhambo luka Mphrofethi (ukuthula kube kuye)?  

 

 

 

   

Page 185 of 192

<< Start < Prev 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Next > End >>
Al-Haadi - Site Map