IsiZulu

Lesson 3: Impilo ka Muhammad

PrintE-mail

Friday, 19 October 2007 11:15

U Mphrofethi nohambo lwakhe lwesibili lwase Shaam (eSiriya) 

U Hazrat Khadija (radhiallahu anha) wayengowesifazane woMkureyshi owayecebe kakhulu. Wayengumfelokazi, enamabhizinisi ezindaweni ezehlukene. Wayedinga umuntu owayethembekile nowayekhaliphile. Abantu babemncoma u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) naye engamboni omuny'umuntu owayengcono kunaye. Ngaleyondlela, wamnikeza isikhundla sokuphatha izimali zakhe wayesemthumela e Siriya. Waphinde wathumela isigqila sakhe u Meysara ukuba sihambisane no Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ukuze simlekelele.

Kuloluhambo, elinye indela loMkhrestu ogama lalo lalingu Nastura labonana no Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ngaphansi kwesihlahla, labuvuma ubuphrofethi bakhe. Ngokwalelindela, ngaba Phrofethi kuphela ababephumula ngaphansi kwalesosihlahla.

U Meysara owayephelezela u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) kuloluhambo uthi kwakuthi makushisa behlatshwa nayimisebe yelanga, izingelosi ezimbili zazivula amaphiko azo zimakhela umthunzi u Mphrofethi (ukuthula kube kuye).

U Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wazidayisa ngenzuzo ngokushesha izimpahla wabuyela emuva nezinye izimpahla. Nazo lezimpahla zadayiswa ngenzuzo enhle.

 

 


Imibuzo

1.Kungani u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) aya okwesibili e Siriya?

2.Wayethunywe ngubani?

3.Kungani u Mphrofethi akhethelwa lomsebenzi?

4.Kwakungubani u Meysara, sigameko sini esixakile akhuluma ngaso ngohambo.

5.Lwaluyini uphawu lobuphrofethi olwalubonwe yindela u Nastura?

6.Ngabe lwabayimpumelelo yini loluhambo? Yichaze impendulo yakho.

7.Sifundo sini esisitholayo kuloluhambo luka Mphrofethi (ukuthula kube kuye)?  

 

 

 

   

Lesson 2: Impilo ka Muhammad

PrintE-mail

Friday, 19 October 2007 11:06

U Mphrofethi nohambo lwakhe lokuqala lwase Shaam (eSiriya)
 
U Abu Talib wathatha u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ohambeni lwakhe lwase Siriya ngebhizinisi. Endleleni badlula indawo eyayibizwa nge Busra lapho kwakuhlala khona indela lesilisa loMkhrestu ogama lalo lalingu Buheyra. U Buheyra weza ku Mphrofethi (ukuthula kube kuye), wafike wambuka, wayesetshela u Abu Talib ukuthi u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ungu Mphrofethi wokugcina. Zonke izimpawu ezishiwo yimibhalo emidala ziyatholakala kuye. Waphinda wameluleka ngokuthi angab'esaya naye e Siriya ngoba ama Juda alapho ayengambulala. U Abu Talib wasilalela iseluleko wayesembuyisela e Makka u Mphrofethi (ukuthula kube kuye). 

 


Imibuzo

1.Kungani u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) aya e Siriya, ehamba nobani?

2.Kungani u Buheyra anikeza iseluleko sokuthi uMphrofethi (ukuthula kube kuye) aphindiselwe e Makka?

3.Lelindela lambona ngani u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ukuthi wayengu Mphrofethi wokugcina?

4.Ngabe u Abu Talib wasenza iseluleko asinikezwa yindela na?

   

Lesson 1: Impilo ka Muhammad

PrintE-mail

Friday, 19 October 2007 11:04


Ukuzalwa kuka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) 

U Mphrofethi wethu (ukuthula kube kuye) wazalwa kungu Msombuluko womhlaka 9 ku Rabiul Awwal (20th April 571), ekuseni ngovivi. Abanye baze bathi kungenzeka ukuthi usuku lokuzalwa kwakhe lwalungomhlaka 8 noma 9 ku Rabiul Awwal.

Uzalo

Igama likababa ka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) lalingu Abdullah. Uzalo lwakhe ukusuka kuyise lumi kanjena: U Muhammad (ukuthula kube kuye) ka Abdullah ka Abdul Muttalib ka Hashim ka Abd-e-Manaaf ka Kusayy ka Kilaab ka Murrah ka Ka'b ka Luayy ka Ghalib ka Fahr ka Nadhr ka Kinana ka Khuzeyma ka Mudrika ka Ilyas ka Mudarr ka Nizar ka Ma'ad ka Adnan.

Igama likamama ka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) lalingu Aamina. Uzalo lwakhe ukusuka kunina lumi kanje: U Muhammad (ukuthula kube kuye) ka Aamina ka Wahab ka Abda-e-Manaf ka Zuhra ka Kilaab. Yomibili imindeni ihlangana ku Kilaab, emvakwalokho besekuba wokhokho abafanayo ndawozombili.

Ugogo ka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ozala uyise wayengu Fathima, kanti ugogo ozala unina wayengu Barrah.

Umndeni ka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wawubizwa ngama Banu Hashim, kanti isizwe sakhe sasibizwa ngama Kureyshi. U Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wayengenabo abafowabo nodadewabo.

Ukukhuliswa kuka Mphrofethi (ukuthula kube kuye)

U Mphrofethi waqale wanceliswa wunina, wayesebuye enceliswa wu Thuweyba owayeyisigqila esasesikhululiwe sikamalume wakhe, u Abu Lahab. Mhla lomalume ezwa ngokuzalwa komshana wakhe, wakhulula u Thuweyba ngenxa yenjabulo.

Emvakwalokho, u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wanceliswa wu Halima Sadiya (Radhiallahu anha). Emva kweminyaka emibili, u Halima wambuyisela emuva kunina e Makka ekugcizelela ukuthi wayefuna ukubuyela naye emuva ekhaya lakhe.

U Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wayehamba namadodana ka Halima nomanini lapho eyokwelusa izimbuzi zawo. Kwakungolunye lwalezinkambo lapho isigameko esaziwayo sokuvuleka kwesifuba sika Mphrofethi (ukuthula kube kuye) senzeka khona. Ngenxa yalesigameko esasingajwayelekile, u Halima (Radhiallahu anha) wakhathazeka kakhulu wayesembuyisela e Makka u Mphrofethi (ukuthula kube kuye).

Unina ka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wadlula emhlabeni ngesikhathi u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) eneminyaka emine-nje kuphela. Wabesenakekelwa wumkhulu wakhe okwathi emva kweminyaka emibili naye wadlula emhlabeni. Emvakwalokho, wanakekelwa wumalume wakhe u Abu Talib. Yize umalume wakhe awuqhuba ngothando lomsebenzi wakhe kwaze kwaba sekufeni kwakhe, ngeshwa, akazange ayamukele i Islam. 

Imibuzo

1.Wazalwa ngaluphi usuku u Mphrofethi (ukuthula kube kuye)?

2.Bangaki abesifazane abancelisa u Mphrofethi (ukuthula kube kuye)?

3.Wayeyisigqila sikabani u Thuweyba (radhiallahu anha)? Awuchaze kafishane ngaye.

4.Wayengowasiphi isizwe u Halima (radhiallahu anha) kanti futhi u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wahlala isikhathi esingakanani naye?

5.Kungani u Halima abuyela naye ekhaya lakhe?

6.Yisiphi isigameko esabangela ukuthi u Halima ambuyisele kunina u Mphrofethi (ukuthula kube kuye)?

7.Wayeneminyaka emingaki u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) mhla unina edlula emhlabeni?

8.Ubani owanakekela u Mphrofethi emveni kokushona kukanina?

 

 

   

Virtues of Ramadan (Zulu Translation)

PrintE-mail

Monday, 15 October 2007 22:56

Hadrat Shaykh Zakariyya's Fadail-e-Ramadan translated into Zulu

Al-Haadi Download  Download Full Booklet

   

Iphela Nini I-Sehri

PrintE-mail

Monday, 15 October 2007 12:35

Okunye okukhathazayo, yisikhathi sokuphela kwe Sehri. Kubonakele eminyakeni ukuthi iningi lama Muslim abudedengu aqeda i Sehri ngesikhathi sokuqala kwe Azaan ye Fajar. Kumele kukhunjulwe ukuthi isikhathi se Sehri siphela nge Subha Sadiq (isikhathi sokudabuka kokusa) hhayi ngesikhathi sokuqala kwe Azaan ye Fajar. Ukuqhubeka nokudla emva kwe Subah Sadiq kuyokwenza kube yize leze ukuzila

Ngakhoke kumele sikuqaphele lokhu sibazise nabanye okungenzeka bangabi nalwazi lwalomthetho.

Ngakhoke kumele sikuqaphele lokhu sibazise nabanye okungenzeka bangabi nalwazi lwalomthetho.

   

Page 1 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Al-Haadi - Site Map