Lesson 1: Impilo ka Muhammad

Print

Friday, 19 October 2007 11:04


Ukuzalwa kuka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) 

U Mphrofethi wethu (ukuthula kube kuye) wazalwa kungu Msombuluko womhlaka 9 ku Rabiul Awwal (20th April 571), ekuseni ngovivi. Abanye baze bathi kungenzeka ukuthi usuku lokuzalwa kwakhe lwalungomhlaka 8 noma 9 ku Rabiul Awwal.

Uzalo

Igama likababa ka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) lalingu Abdullah. Uzalo lwakhe ukusuka kuyise lumi kanjena: U Muhammad (ukuthula kube kuye) ka Abdullah ka Abdul Muttalib ka Hashim ka Abd-e-Manaaf ka Kusayy ka Kilaab ka Murrah ka Ka'b ka Luayy ka Ghalib ka Fahr ka Nadhr ka Kinana ka Khuzeyma ka Mudrika ka Ilyas ka Mudarr ka Nizar ka Ma'ad ka Adnan.

Igama likamama ka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) lalingu Aamina. Uzalo lwakhe ukusuka kunina lumi kanje: U Muhammad (ukuthula kube kuye) ka Aamina ka Wahab ka Abda-e-Manaf ka Zuhra ka Kilaab. Yomibili imindeni ihlangana ku Kilaab, emvakwalokho besekuba wokhokho abafanayo ndawozombili.

Ugogo ka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ozala uyise wayengu Fathima, kanti ugogo ozala unina wayengu Barrah.

Umndeni ka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wawubizwa ngama Banu Hashim, kanti isizwe sakhe sasibizwa ngama Kureyshi. U Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wayengenabo abafowabo nodadewabo.

Ukukhuliswa kuka Mphrofethi (ukuthula kube kuye)

U Mphrofethi waqale wanceliswa wunina, wayesebuye enceliswa wu Thuweyba owayeyisigqila esasesikhululiwe sikamalume wakhe, u Abu Lahab. Mhla lomalume ezwa ngokuzalwa komshana wakhe, wakhulula u Thuweyba ngenxa yenjabulo.

Emvakwalokho, u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wanceliswa wu Halima Sadiya (Radhiallahu anha). Emva kweminyaka emibili, u Halima wambuyisela emuva kunina e Makka ekugcizelela ukuthi wayefuna ukubuyela naye emuva ekhaya lakhe.

U Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wayehamba namadodana ka Halima nomanini lapho eyokwelusa izimbuzi zawo. Kwakungolunye lwalezinkambo lapho isigameko esaziwayo sokuvuleka kwesifuba sika Mphrofethi (ukuthula kube kuye) senzeka khona. Ngenxa yalesigameko esasingajwayelekile, u Halima (Radhiallahu anha) wakhathazeka kakhulu wayesembuyisela e Makka u Mphrofethi (ukuthula kube kuye).

Unina ka Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wadlula emhlabeni ngesikhathi u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) eneminyaka emine-nje kuphela. Wabesenakekelwa wumkhulu wakhe okwathi emva kweminyaka emibili naye wadlula emhlabeni. Emvakwalokho, wanakekelwa wumalume wakhe u Abu Talib. Yize umalume wakhe awuqhuba ngothando lomsebenzi wakhe kwaze kwaba sekufeni kwakhe, ngeshwa, akazange ayamukele i Islam. 

Imibuzo

1.Wazalwa ngaluphi usuku u Mphrofethi (ukuthula kube kuye)?

2.Bangaki abesifazane abancelisa u Mphrofethi (ukuthula kube kuye)?

3.Wayeyisigqila sikabani u Thuweyba (radhiallahu anha)? Awuchaze kafishane ngaye.

4.Wayengowasiphi isizwe u Halima (radhiallahu anha) kanti futhi u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wahlala isikhathi esingakanani naye?

5.Kungani u Halima abuyela naye ekhaya lakhe?

6.Yisiphi isigameko esabangela ukuthi u Halima ambuyisele kunina u Mphrofethi (ukuthula kube kuye)?

7.Wayeneminyaka emingaki u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) mhla unina edlula emhlabeni?

8.Ubani owanakekela u Mphrofethi emveni kokushona kukanina?