Home Articles & Publications Articles IsiZulu Lesson 2: Impilo ka Muhammad

Lesson 2: Impilo ka Muhammad

PrintE-mail

U Mphrofethi nohambo lwakhe lokuqala lwase Shaam (eSiriya)
 
U Abu Talib wathatha u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ohambeni lwakhe lwase Siriya ngebhizinisi. Endleleni badlula indawo eyayibizwa nge Busra lapho kwakuhlala khona indela lesilisa loMkhrestu ogama lalo lalingu Buheyra. U Buheyra weza ku Mphrofethi (ukuthula kube kuye), wafike wambuka, wayesetshela u Abu Talib ukuthi u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ungu Mphrofethi wokugcina. Zonke izimpawu ezishiwo yimibhalo emidala ziyatholakala kuye. Waphinda wameluleka ngokuthi angab'esaya naye e Siriya ngoba ama Juda alapho ayengambulala. U Abu Talib wasilalela iseluleko wayesembuyisela e Makka u Mphrofethi (ukuthula kube kuye). 

 


Imibuzo

1.Kungani u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) aya e Siriya, ehamba nobani?

2.Kungani u Buheyra anikeza iseluleko sokuthi uMphrofethi (ukuthula kube kuye) aphindiselwe e Makka?

3.Lelindela lambona ngani u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ukuthi wayengu Mphrofethi wokugcina?

4.Ngabe u Abu Talib wasenza iseluleko asinikezwa yindela na?

Al-Haadi - Site Map