Home Articles & Publications Articles IsiZulu Lesson 3: Impilo ka Muhammad

Lesson 3: Impilo ka Muhammad

PrintE-mail

U Mphrofethi nohambo lwakhe lwesibili lwase Shaam (eSiriya) 

U Hazrat Khadija (radhiallahu anha) wayengowesifazane woMkureyshi owayecebe kakhulu. Wayengumfelokazi, enamabhizinisi ezindaweni ezehlukene. Wayedinga umuntu owayethembekile nowayekhaliphile. Abantu babemncoma u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) naye engamboni omuny'umuntu owayengcono kunaye. Ngaleyondlela, wamnikeza isikhundla sokuphatha izimali zakhe wayesemthumela e Siriya. Waphinde wathumela isigqila sakhe u Meysara ukuba sihambisane no Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ukuze simlekelele.

Kuloluhambo, elinye indela loMkhrestu ogama lalo lalingu Nastura labonana no Mphrofethi (ukuthula kube kuye) ngaphansi kwesihlahla, labuvuma ubuphrofethi bakhe. Ngokwalelindela, ngaba Phrofethi kuphela ababephumula ngaphansi kwalesosihlahla.

U Meysara owayephelezela u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) kuloluhambo uthi kwakuthi makushisa behlatshwa nayimisebe yelanga, izingelosi ezimbili zazivula amaphiko azo zimakhela umthunzi u Mphrofethi (ukuthula kube kuye).

U Mphrofethi (ukuthula kube kuye) wazidayisa ngenzuzo ngokushesha izimpahla wabuyela emuva nezinye izimpahla. Nazo lezimpahla zadayiswa ngenzuzo enhle.

 

 


Imibuzo

1.Kungani u Mphrofethi (ukuthula kube kuye) aya okwesibili e Siriya?

2.Wayethunywe ngubani?

3.Kungani u Mphrofethi akhethelwa lomsebenzi?

4.Kwakungubani u Meysara, sigameko sini esixakile akhuluma ngaso ngohambo.

5.Lwaluyini uphawu lobuphrofethi olwalubonwe yindela u Nastura?

6.Ngabe lwabayimpumelelo yini loluhambo? Yichaze impendulo yakho.

7.Sifundo sini esisitholayo kuloluhambo luka Mphrofethi (ukuthula kube kuye)?  

 

 

 

Al-Haadi - Site Map