Home Articles & Publications Articles IsiZulu Isikhumbuzo sami sansukuzonke

Isikhumbuzo sami sansukuzonke

PrintE-mail

  • Ngiyi Muslim.
  • Ngiyamthanda u Allah (u Nkulunkulu)
  • Ngiyamthanda u Hadhrat Muhammad (ukuthula kube kuye)
  • Ngiyamthanda I Islaam.
  • Ngiyaziqhenya ngokuba yi Muslim.
  • Ngiyamthanda u Jesu (ukuthula kube kuye).
  • U Jesu ungu Mphrofethi ka Nkulunkulu, akayona indodana ka Nkulunkulu.
  • Ngiyambonga u Allah ngokungenza I Muslim.
  • Impumelelo yami nempumelelo yowowonke umuntu kuze kube nguMhla wokuPhcla, kulomhlaba, ethuneni, na Kwelizayo, kulele ekuthobcleni imiyalo ka Allah njengalokhu sikukhonjiswe ngu Mphrofethi wethu othandekayo u Muhammad (ukuthula kube kuye).
  • O Allah, ngenze ngiphile njenge Muslim, ngife ngiyi Muslim ngiphinde ngivuswe futhi ngiyi Muslim. Aameen.Injongo yami empilweni wuku:

Funda i islaam, ukwenza i Islaam, ukusabalalisa i Islaam,
nokuyalela abanye ukuba benze kanjalo.

Al-Haadi - Site Map