Isikhumbuzo sami sansukuzonke

Print

Monday, 15 October 2007 12:33Injongo yami empilweni wuku:

Funda i islaam, ukwenza i Islaam, ukusabalalisa i Islaam,
nokuyalela abanye ukuba benze kanjalo.