I-Islaam ne-Aids

PrintE-mail

SISHO IGCULAZI PHELA!!!

Uthi u-Allah Ta'aala kwi-Kur'aan eNgcwele:

"Ukukhohlakala sekuvele obala emhlabeni nasolwandle ngenxa yalokho okwenziwa yizandla zabantu ukuze (u-Allah) abazwise ingxenye yalokho abakwenzile ukuze babuye (baguquke ebubini) abakwenzayo." Surah 30:41

U-Allah Ta'aala Umisile (abantu) kwi-Kur'aan Engcwele nangezimfundiso zoMphrofethi waKhe othandekayo (Sallalahu alayhi Wasallam)imithetho ebanzi yokuziphatha,okungathi uma ilandelwa ilethe impumelelo kulomhlaba nakwelizayo.

I-Kur'aan eNgcwele iyichaza kahle imithetho ka-Allah Ta'aala kanye nemivuzo etholakala ngokuyigcina. Iziveze ngokusobala futhi lezozenzo ezenqatshelwe ngu-Allah Ta'aala kanye nemiphumela yokweqa imingcele Ayimisile. Ngenxa yalokho, i-Islaam isiyalela ukuba sikugweme lokho okusisondeza ekwenzeni okubi. Ngakhoke,ukwehluleka kwethu ukwenza lokho, kungaba nemithelela emibi kangangoba u-Allah Ta'aala unokudedele zonke izifo.(Athi ziboneleni ngoba anifuni ukuyeka ukona)

Uma sizicubungulisisa izinkinga zanamuhla, Hhayi ezibhekene kuphela nama-Muslim kepha nalezo ezibhekene neSintu ngokwengameleyo, asivume ukuthi ukwephula kwethu imithetho esiyimiselwe ngu-Allah Ta'aala sekufinyelele kulokho uMphrofethi oNgcwele uMohammad (Sallalahu alayhi Wasallam) ebekade asexwayisa ngakho eminyakeni engu-1400 eyadlula.

Isithunywa sika-Allah Ta'aala (Sallalahu alayhi Wasallam) Sathi:

  "Ukuphinga akusoze kwavela kunoma yimuphi umphakathi ngaphandle kokuthi ujeziswe ngesomiso (indlala),futhi nokugwazelana akusoze kwavela ngaphandle kokuthi umphakathi ujeziswe ngobudlova obudlangile." (Ahmad)

Ezinye izinto ezihlukumeza umphakathi yilesisifo esiwugawulayo igciwane lengculaza I-HIV ne-AIDS. Okungumphumela wokungathembeki emphakathini, wokuphula umthetho ka-Nkulunkulu uMdali waKho Konke.

Isixazululo sakho konke lokhu ukulandela umthetho we-Islaam othi: UMUNTU AKUFANELE AHLANGANE NOWESILISA NOMA OWESIFAZANE NGAPHAMBI KOMSHADO.

Lokhu kusikhumbuza isexwayiso soMphrofethi uMohammad (Sallalahu alayhi Wasallam)

Ngenkathi ethi:

  "Uma ukuya ocansini ngaphambi komshado sekwanda ngalendlela engakaze ibonwe, kufanele wazi ukuthi lokhu kuyoletha izifo ezintsha eziyoba ngushayabhuqe, ngisho nobabamkhulu abangazange bezwe noma baguliswe yizo." (Ibn majah)

SINGENZENJANI NGALOMSHOPHI NA? NOKUTHI YIZIPHI IZINYATHELO ESIDINGA UKUZITHATHA UKUQINISEKISA UKUTHI LENKINGA SIYAYINQOBA?

Zihlukene izindlela zokubheka lesisifo I-HIV ne-AIDS, singakhohlwa futhi nendlela esithathelana ngaso ukuthi siyisijeziso sika-Allah Ta'aala, omunye athi singumphumela wobudedengu bomuntu.

Kepha, uma sibukisisa, singathi lowo othi siyisijeziso sika-Alla Ta'aala, lowo ubeka u-Allah Ta'aala esimeni esingathandeki,(njengokuthi u-Allah Ta'aala akanalo iqiniso) Umenza Abonakale njengomahluleli onqala kakhulu kunokuba Abe OnoMusa, OneSihawu. Kodwa kubonakala kuyinto enomqondo ukuthatha lesisifo njengaleso umuntu asithole ngenxa yesenzo esithile asenzile.

Bakhona labo abasithola bengazelele, njengokuhlatshwa yinayiti yomjovo. Uma abantu befisa ukuziqondisa lezizimo okungathi ziyaphikisana,bavama ukufaka iNtando ka-Alla Ta'aala imibuzo. Kumele umuntu axwaye angazifaki ezingxoxweni ezinjengalezi. (isibonelo)Uma umuntu ephethwe yisifo senhliziyo, indlela aphilangayo (Njengokudla ukudla okunamafutha amaningi, njll.) kumele sikuthathe njengembangela yokugula kwakhe. Kepha sibonile isikhathi nesikhathi ukuthi abantu abaphila impilo enhle ekhululekileyo nabo siyabaphatha isifo senhliziyo ngaphandle kwezizathu esizithintile bagcine beshonile. Uma lokhu kwenzeka, akukho esingakwenza ngaphandle kokwamukela iNtando ka-Allah. Kumele sikwamukele ukuthi ngesinye isikhathi isifo siyindlela yokuthathwa komphefumulo.

Kanjalo, nangayo I-AIDS, umuntu owaziyo ukuthi izenzo zakhe zibe yimbangela yokuthola kwakhe lesisifo, uyazi ukuthi akekho angamethwesa amacala ngezenzo zakhe. Kuthi loyo osithole engazelele, uyazi ukuthi yena akanacala. Ngakho-ke ufanele ukuzihlenga ngokushesha alungiselele iKwelizayo lakhe, alindele isinqumo nomvuzo wakhe ovela eNkosini yakhe ngokuthwala ngesineke esikhulu ubunzima athweswe bona.

u-Allah Uthi kwi-Kur'aan e-Ngcwele:

  "Uma ngigula, nguYe Ongelaphayo,futhi Ozongenza ukuba ngife, Abuye Angivuse futhi." Surah 26: 80-81
   

MAQONDANA NEMIBONO YABANTU

Sesikuphawulile ukuthi umphakathi wama-Muslim uluthatha kancane udaba oluphathelene ne –AIDS ngaphansi kombandela wokuthi iyisifo esiphatha abomdabu nabamhlophe bodwa. (Njengoba bengawugcini umthetho ka-Nkulunkulu ngokuya ocansini bengashadile). Izibalo zikhomba ukuthi nsukuzonke ama-Muslim analesisifo ayanda. Ngenxa yesisila esihambisana nalesisifo, iningi labantu liyesaba ukuphumela obala ukuze bathole usizo. Lokhu kwenza kubelula ukuthi unkosikazi esulelwe ngumyeni agcine esegula kakhulu ngenxa yaso. Labo abanovalo lokuthi abantu bazothini, kunokuthi besabe u-Allah, kumele bazi ukuthi kungumsebenzi wabo ukwazisa abantu abazihluphayo ngabo,njengemindeni yabo,nabanye, ukuze bangazandisi izono zabo abayakuphendula ngazo ku-Allah ngoSuku lokuGcina. Futhi iningi lama-Muslim lithatha I-AIDS njengesigwebo lapho ijaji lithi "Ngikugweba isigwebo SOKUDILIKELWA YIJELE." Njengama-Muslim, kufanele sazi ukuthi sifanele ukukholelwa ekutheni ukufa ngesikhathi sakho kuzokwenzeka, futhi akunakugwemeka, ngokunjalo kumele sizilungiselele ukufa noma nini,Hhayi kuphela uma sixilongwe ukuba sinesifo esibulalayo.

Enye yezinkinga ezibalulekile esifanele ukuyixazulula njengomphakathi, ukuthi siyashesha ukwahlulelana, sakhe isithombe esingafanele, ngamanye ama-Muslim. Siyabhaxekana, siyanyundana, sicabangelana okubi kunokuthi sisizane sakhe ubudlelwane obuhle nabanye abantu. Loluhlobo yokuziphatha lugxekwe kakhulu yi-Kur'aan..…Kanjena:

"O nina enikholwayo! Gwemani izinsolo ngoba ukusola kokunye kuyisono. Ningelusani ngobunhlola futhi ninganyundani. Angathanda yini omunye wenu ukudla inyama yomfowabo ofileyo na? Qha, Ningakwenyanya lokhu…Mesabeni u-Allah,futhi Unomusa, UneSihawu." Surah 49:12

Loluhlobo lwesimilo esibi kangaka, luholela kulabo abesulelwe yilesisifo bengazelele, bathola ukuhlukumezeka kakhulu okubangwa yizinkulumo zabantu uma bebagcona. Lempatho evela ngesinxele igcina isihlukumeze lawo ma-Muslim okungenzeka ukuthi ayengaziphethe kahle ngokocansi. Lokhu kugconwa kungaholela ekuthini umuntu alahle ithemba ngesihe neNtethelelo ka-Allah Ta'aala. Angaze aqhubeke nokuziphatha kabi asulele abaningi. Okungakuhle kithi, ukuba sikuyeke ukwahlulelana,nokucwasana. Lokhu uMdali Ethandile, kungaholela abantu ekuziphatheni kahle, baguquke ngokuzimisela, baze bayale ngezenzo eziyisibonelo esihle kwabanye ngendlela yokuziphatha nokuzithiba………

"Singekeke sakwazi ukukugcizelela ngokwaneleyo ubumqoka bokuziphatha emphakathini, ikakhulukazi umbono esinawo nabanye. Akusho ngalokhu ukuthi uma sibona okubi asiwavale amehlo singakhulumi…,qha!

OKULANDELAYO MHLAWUMBE KUNGASIZA EMKHANKASWENI WOKULWA NALESISIFO ESIWUGAWULAYO:

 • · Kumele sikwamukele ukuthi ingculaza iyinto ekhona emphakathini ngisho nakowama-Muslim imbala,futhi kubukisiswe ngelinjonjo.
 • · Kumele sikhombise ngezenzo nangokukhuluma ukwenyanya kwethu isimilo esibi esiphathelene nezocansi.
 • · Kumele sibagqugquzele labo abanalesisifo ukuba baye kofuna ukwelashwa ngesiqinisekiso sokuthi ngalokho asibacwasi.
 • · Kumele sijule ekufundisaneni nokuqwashisana nge-AIDS.
 • · Kumele sakhe izinhlaka zokuseka imindeni yalabo abane-AIDS.
 • · Kumele sikhuthaze labo abane-AIDS ukuba baphumele obala baxwayise umphakathi ngemiphumela yesimilo esibi, sokungazihloniphi impilo, nokuba abantu bangaziholela ekufeni.

OKUSIBOPHAYO THINA Ma-MUSLIM

U-Allah Ta'aala Uthi kwi-Kur'aan eNgcwele:

"(Ngokuhamba) kweSikhathi,

Ngempela iSintu sisekulahlekelweni.

Ngaphandle kwalabo abakholwayo,

Abenza okuhle bayalane ngeQiniso futhi,

Bayalane ngobunhliziyo-nde."

Surah 103:1-3

U-Allah uthwese ama-Muslim umsebenzi wokumisa uhlelo lokuziphatha ngendlela eqotho emhlabeni, lomsebenzi ungumgomo obopha wonke ama-Muslim ngalinye,elesilisa nelesifazane.

U-Allah uthi ngama-Muslim:

  "Niyisizwe esihle ngokwedlulele esiphakanyiselwe iSintu,niyalela okuhle nenqabele okubi, futhi nikholwa ku-Allah,ukuba abantu beNcwadi babekholiwe kwakuyokuba ngcono kubo: phakathi kwabo kukhona abathize abangamakholwa, kepha iningi labo liyizephulamthetho." Surah 3:110

i-Kur'aan iyaqhubeka isexwayise ngobungozi bokubalekela lomzabalazo, ithi lokhu kuyosiholela kubhubhane olukhulukazi oluyakuqotha abamsulwa nalabo abanecala ngokufanayo.uthi u-Allah:

  "Yesabani ukuhlupheka okungeshaye kuphela labo phakathi kwenu abenza okubi, futhi yazini ukuthi U-Allah Uqatha ekujeziseni."Surah 8:25

Nxashana abacubunguli nalabo abazi amakhambi besazama ukuthola ikhambi lembangela ye AIDS, umphakathi wonkana awube mdibi-munye ekutholeni ikhambi lokuqeda isisusa salomshophi,kubuyiswe isimilo nempatho enhle, siyeke ukwenza sengathi asiboshezelwe emthethweni, esiwaziyo ukuthi uyisiko leSintu lemvelo.

U-Allah Usesinikile umuthi wokugoma. Ungumgomo we-IMAAN ukuze sivikeleke kuzo zonke izifo zomoya ezingaholela nasekonakaleni kwemizimba imbala.

Source: An article Jointly Published by
Jamiatul Ulama (KZN + Transvaal)
Prepared by Ml. Imraan Ngcobo.

 

Al-Haadi - Site Map