Ukukhishwa Kwe Zakaat

PrintE-mail

I Ramadaan yinyanga lapho ama Muslim ephokophela ukuzitholela izibusiso nezipho u Allah azinikeza izinceku zaKhe ngalenyanga ebusisekileyo. Sonke isenzo siphindwaphindwa izikhathi ezingamashumi ayisikhombisa, lokho okwenza lenyanga ibe ngeyethuba lokuzitholela umvuzo omkhulukazi ngokuthe xaxa. Esinye isibopho esivame ukwenziwa ngalenyanga ngese Zakaat (umnikelo wabampofu)

Kodwa-ke kunobugwegwe obuvame ukwenzeka kuma Muslim uma ekhipha i Zakaat. Lokhu kwenzeka uma okweletayo esenkingeni noma engakwazanga ukukhokha isikweletu nganoma yisiphi isizathu. Umkweletisi uyaye asizakale ngalesisimo abesekhokha i Zakaat yakhe ngokuhlephula emalini yesikweletu akweletwa sona. Akuvumelekile lokhu, isuke ingakhishiwe iZakaat uma izokhishwa ngalendlela.

Fataawa Raheemiyyah Vol. 2 pg. 12

Al-Haadi - Site Map